www.Qaseeda.tk

Largest Islamic Qaseeda Website

Guestbook

We need your opinions, suggestions & feed back to improve our services. Please sign our Guest Book.

இந்த இணையத்தளம் சம்பந்தமான உங்களின் கருத்துகள், ஆலோசனைகள், விமர்சனங்களை இங்கு பதியுங்கள். 

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

39 Comments

Reply Stepput
5:53 AM on March 24, 2020 
Buy Workout Equipment With Echeck cialis 10mg Generique Sildenafil 20 Mg Cialis Comprar Levitra En Barcelona
Reply VitEmobe
2:18 AM on February 6, 2020 
Hello. And Bye.
Reply Nathanfug
6:54 AM on November 14, 2019 
? на?ей ?и?ме имее??? к п?одаже ???????Ч?С??Я ???РУ???, Сило?? дл? ??анени? ??п??и? п?од?к?ов, ??опелле?н?е ме?алки, ?екан?е?н?е ?ен??и??ги, ?он??ол?н?е колод??, ?лок о?о?и?ел? ?? (дл? г?ади?ен), Си??ем? УФ-обезза?аживани?, ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ?е??анда??н?е ме?аллокон????к?ии, ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? ?иологи?е?ка? о?и??ка ?оз.б??ов?? ??о?н?? вод, ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ??ом??ленн?е ме?аллокон????к?ии, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ?е??е?лови?ел?, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?ного???пен?а??е на?о??, ?????????Т???У ?емб?ан? и ?еаген?? дл? о?мо?а, а ?акже в?е дл? ав?омойки Си??ема о?и??ки вод? дл? ав?омоек. У на? в? найде?е ?б?а?ноо?мо?и?е?кие ?и??ем? о?и??ки вод?, а ?акже ?анализа?ионн?е ???б?, м? можем п?оизве??и С??ои?ел???во ке??она. ???ение а??езиан?ки? ?кважин, ??енка запа?ов подземн?? вод, Ремон? ?и??ем водо?набжени?. ? Се?ви?е об?л?живае? ?кважин?, п?оизводи? ?иквида?и? ?кважин на вод?. ?ил??? дл? обезвоживани? о?адка ме?ани?е?кое обезвоживание о?адка ??о?н?? вод
Reply Scottlem
6:41 AM on November 4, 2019 
?е?о??но, на ?кол?ном ?об?ание п?еподава?ел? в??азил вам ли?но, ??о ? ва?его ?ебенка мог?? б??? ???дно??и ? ?вн?ми ?з?ков?ми или ?е?ев?ми нав?ками. ?ибо, возможно, в ?вое в?ем? бе?ед?? ? ??ном/до?е??? о?ме?или неожиданное ?епел?во???? ?? о?ознали ??о ??о нено?мал?но? ? е?ли ?ак, ??о н?жно дела??? ??е де?и?ки ?азвива???? ? ?азной ?ко?о????, и дл? неко?о??? пе?е?од о? не???дн?? ?лов к о?ли?но ??о?м?ли?ованном? и г?амма?и?е?ки безо?ибо?ном? п?едложени? по??еб?е??? много ле?,а д??гие едва ли не ??аз?( к 1 год?) на?ина?? без ?молка гово?и??. ?о к 5 годам ди?? об?зан(на) име?? нав?к не ?ол?ко излага?? не???дн?е п?едложени?, закл??а??ие?? из 2-3 ?лов, но и дополни?ел?но логи?но ?ове??а?? длинн?е в??ажени?. ???ледование ?е??и?и?и?ованн?м по ?е?и може? помо?? обна??жи??, име???? ли ? ?ебенка п?облем? в ?е?и. ?огопеди?е?ка? ?е?апи? - ??о в ?елом ле?ение дл? подавл???ей ма??? ?еб?? ? на???ени?ми ?е?и и / или ?з?ка,или заде?жки п?и?и?е?кого ?азви?и?. ?е??м може? по??ебова???? помо?? логопеда по ?азли?н?м п?и?инам, в? должн? п?иве??и ?ебенка к ?пе?иали???, когда: " ?ам ли?но или д??гим л?д?м ??жело пон??? ва?его ?ебенка. " ??ди полага??, ??о ?еб?нок млад?е, ?ем они, по?ом? ??о он пло?о ?азгова?ивае?. " ?а?его ?ебенка д?азн?? из-за ?ого момен?а, как он ?азгова?ивае?. " Ребенок и?пол?з?е? мен??е ?лов, ?ем, нап?име?, о??ал?н?е де?и его воз?а??а. С???Т?Р?? ??Ч???Я ????Р??? ?С?Х?Ч?С???? Р????Т?Я п?изван(а) помога?? мал??? ?п?ави???? ? заде?жкой ?е?и. ?озвони?е нам, п?и?оди?е на п?обное зан??ие, и м? поможем ва?ем? мал???. де?ек?олог вакан?ии
Reply RichardHak
11:01 PM on October 31, 2019 
? на?ей ?и?ме диагно??и??е? ?кважин?, п?оизводи? ?б?л?живание ?и??ем водо?набжени?. У на? в? може?е к?пи?? ??Ш????, Резе?в?а?? и емко??и п??мо?гол?н?е, ??ом??ленн?е ?ме?и?ели, ?екан?е?н?е ?ен??и??ги, ?ово?о?н?е колод??, ?ио?лок (??), Си??ем? УФ-обезза?аживани?, ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеков?е доза?о??, ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? ?иологи?е?ка? о?и??ка ?оз.б??ов?? ??о?н?? вод, ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеки из кон????к?ионной и не?жаве??ей ??али, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ?е??е?лови?ел?, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?омп?е??о? ?о?о?но-пла??ин?а??й, ?????????Т???У ?емб?ан? и ?еаген?? дл? о?мо?а, а ?акже в?е дл? ав?омойки ?в?омойки на базе ?ло?а?ии. У на? в? найде?е ??С дл? п?ом??ленн?? п?едп?и??ий, а ?акже Смо??ов?е колод??, м? можем п?оизве??и ?одбо? обо??довани? дл? об????ой??ва ?кважин?. ???ение а??езиан?ки? ?кважин, ?нжене?н?е из??кани?, ?одо?набжение ?а??ного дома. ?иагно??ика ?кважин : ?олна? о?и??ка ?кважин
Reply Elltike
5:43 PM on October 27, 2019 
Permethrin Cream Amoxicillin Reaction Cialis Para La Disfuncion Erectil Cialis Original Contrareembolso Viagra Mentina Cialis 10 Ou 20 Mg
Reply Creva
10:08 AM on October 14, 2019 
?? п?едлагаем к??пном? и ??еднем? бизне??, а ?акже ?из. ли?ам полное ?е?ение п?облем - о? ликвида?ии и ?еги???а?ии ?пе?иализи?ованной компании до ??иди?е?кой помо?и на в?е? ??ади?? ее движени?. Со???дники ?и?м? ?важа?? каждого клиен?а, об?а?ив?его?? в на?? о?ганиза?и?. Ха?ак?е?ной о?обенно???? ?або??п?ед??авленной ??ой компании по п?ав? ??и?ае??? по???оение долго??о?н?? взаимоо?но?ений ?о в?еми на?ими клиен?ами, о?нованн?? на п?ин?ипа? ли?ного под?ода к в??ком? клиен?? и ?о??анение ?ек?е?но??и ?ведений. ?а?и ?о???дники име?? в???ее адвока??кое и ?кономи?е?кое об?азование, ?ам?м бол??им п?ак?и?е?ким оп??ом в ??е?е п?едо??авл?ем?? на?ей ?и?мой ??л?г. ??новополага??им положением ? на? ?вл?е??? ?о, ??о, ?або?а? ? на?ей ?и?мой, в? пол??ае?е ?о?н?й коне?н?й ?ез?л??а?, бази????ий?? на на?и? ?ведени?? и более ?ем 5 ле?нем п?ак?и?е?ком оп??е. ?еги???а?и? ип ?а?а о?е?е??венна? п?оизвод??венна? компани? ?пе?иализи??е??? на п?о?ед??е ?еги???а?ии и ликвида?ии ??иди?е?ки? ли? и индивид?ал?н?? п?едп?инима?елей, б??гал?е??ки? ??л?га? дл? каждого бизне?а, полном адвока??ком ?оп?овождении ??иди?е?ки? ли?. ? ?акже о???е??вл?ем ?еги???а?и? п?ав на жил?е поме?ени?,?еги???а?и? п?ав на земел?н?е ??а??ки,п?изнание ?делки недей??ви?ел?ной,п?ед??ави?ел???во ин?е?е?ов в ??де,ликвида?и? ооо,??иди?е?ка? п?ове?ка,??иди?е?ка? ?к?пе??иза,??дебн?е ?по?? по недвижимо??и,?еги???а?и? п?ав на ин?еллек??ал?н?? ?об??венно???,???ановление о??ов??ва,?по?? о де???,???дов?е ?по?? в Сама?е.
Reply Elltike
2:50 AM on October 10, 2019 
Viagra Canadian Pharmacy Mastercard On Sale Dutasteride Generic Levaquin Tavanic Tablet canadian cialis What Is Amoxil Capsules Used For
Reply KRCreva
6:46 PM on October 7, 2019 
Our employees create original interiors , and of course for all this we pay close attention to requirements safety and functionality. We are cooperating with customer on all absolutely stages commit comprehensive analysis of features rooms ,perform preliminary counts .You are interested in questions . Kitchen remodel under $10 000 it is expensive pleasure, if it do independently In the company Sole Partnership PMINY Mill Basin work competent specialists, they all understand about Holmes on homes kitchen renovation. The Corporation carries first class Kitchen renovation for under 10000 by affordable prices . Experienced Masters with great professional experience work can help completely remake in a few days or affordable price repair work. The price depends on selected style of kitchen. Each room apartments, houses, cottages or other housing Bath Beach unique and has individual multifunction load. And this mostly touches modern kitchens. Volpatti kitchen and bath East Village : kitchen renovation nyc
Reply centrsnabCreva
7:13 PM on September 26, 2019 
?а? ?г?ега?о? Яндек? ?ак?и Сама?а-??о возможно??? ?дела?? заказ ав?о к?да и когда ?годно. Сдела?? заказ ав?о в? може?е 3 ?по?обами: ?е?ез ?пе?иал?ное мобил?ное п?иложение, зака?ав его, на ?ай?е, по ?еле?он? Яндек? ?ак?и. ?ам ??еб?е??? ?каза?? в?ем? когда ??еб?е??? ма?ина, ли?н?й номе? мобил?ного, ме??она?ождение. ?аказ?ва?? Я. ?ак?и вме??е ? де??ким ав?о к?е?лом дл? пе?евозки де?ей, ве?е?ом по?ле по?иделок надежнее п?ибегн??? к ?ак?и, ?ем ?е??? в ав?о не??езв?м, на вокзал или в а??опо?? над?жнее во?пол?зова???? Я. ?ак?и нен?жно д?ма?? где ?азме??и?? ?во? ма?ин?. ?ла?а в?полн?е??? безнали?н?м или нали?н?м пе?еводом. ??ем? п?иезда Я. ?ак?и ?о??авл?е? о? п??и до де???и мин. о?иен?и?ово?но. ??еим??е??ва ?або?? в Я. ?ак?и: ?омен?ал?на? ?еги???а?и? в п?иложение, ?ебол??а? коми??и?, ?пла?а мгновенна?, ?о??о?нн?й по?ок заказов, ?пе?а?о? к??гл?е ???ки на ?в?зи. ?л? в?полнени? ?або? в ?ак?и владел??? ав?омобил? необ?одимо о?о?ми???? ли?но и ??ед??во пе?едвижени?, ??о в ?елом займе? не бол??е 5 мин. ??о?ен? аг?ега?о?а ?о??ави? не ?в??е п??над?а?? п?о?ен?ов. ?? може?е ? легко??? пол??и?? опла?? за ?або?? в л?бое в?ем?. У ва? по??о?нно б?д?? за?вки. ??ли б?д??воп?о?? можно ?в?за???? ? по??о?нно ?або?а??ей ?л?жбой ?оп?овождени?. Яндек? ?ак?и помогае? г?ажданам о?ен? б????о дое?а?? до н?жного ме??а. ?аказ?ва? на?е Яндек? ?ак?и в? пол??и?е наил???ий ?е?ви? в г. Сама?а. ?або?а в ?ндек? ?ак?и на ли?ном ав?о -
url=https://centrsnab163.ru says...
????ои???? на ?або?? в ?ак?и
Reply CarrieMr
3:41 PM on May 3, 2019 
Carrie Underwood is my favourite US singer. She is young, beautiful and charming female in her 30s. Her voice takes me away from all troubles of this world so I start enjoy my life and listen songs created by her voice. Now the singer is on a Cry Pretty 360 Tour started in May of 2019. The concerts scheduled for this year, up to the 31st of October. Ticket prices are moderate and available for all men and women with different income. If you love contry music, then you must visit at least one of her concert. All tour dates are available at the Carrie Underwood tour Louisville. Visit the website and make yourself familiar with all Carrie Underwood concerts in 2019!
Reply KimerMr
9:54 AM on January 30, 2019 
Interested in hardrock? How about Kiss band? The band is on a tour this 2019 year all across North America. Visit KISS Tour Dates 2019 Tickets to know more about KISS concert in 2019.
Reply ShowTig
8:13 AM on January 24, 2019 
In year 2019 there are lot of films coming out. Obviously, there are Avengers part 2, new Star Wars Episode IX and many others. These are movies that everyone wants to see, but sometimes you can miss it.It is where apps come in handy you can watch a movies for free. Btw, looking for the best app to watch free movies on your Android phone? Then your should check Showbox APK. This is the most famous app today that has a big library of shows and movies. This app is also available for iMac users. But your need to download it first to enjoy free tv-shows http://showbox-all.com/
Reply Tina
10:14 PM on August 7, 2018 
casino games slot online online casino games slot online online casino games
Reply ThomasRom
2:33 AM on May 26, 2018 
Living in France is one thing desired by many individuals. If you want to live in France then you have to get French property. You can read the advertisement section of the newspapers which has the section of houses for sale in France. After making a suitable choice, you should research about the properties for sale in France. French property is now a days very much wanted also. If you want to live in France and spend your life there you should select a proper house. French property is not cheap and you need to make a major investment. You must also know about the properties for sale in France at various locations. The houses for sale in France come in different prices depending on the location
Reply ManuelOxymN
5:17 PM on September 30, 2017 
301 Moved Permanently Click here...
Reply reICews
6:36 AM on March 27, 2017 
buy levitra overnight
Reply Manikandan Umakanth
10:24 AM on January 22, 2014 

Love Mr. E. M. Hanifa's voice and his voice is gifted.  A firm believer of god. What to tell about him, a god, i have seen in voice.

Reply Syed Shah Faraz Qadri
2:58 AM on September 2, 2013 

salalalikum  sharmila qadri  can u plz come in contact  need  to talk  n its urgent  if u dont  mind  thanx

Reply Qaseeda
2:42 AM on April 21, 2013 

K.Babu says...

masha allah very beautiful site which will show us right path to islam assalam allaikum


Wa'Alaikum Salam JazakAllahu kaira 

Reply K.Babu
11:45 PM on October 6, 2012 

masha allah very beautiful site which will show us right path to islam assalam allaikum

Reply ismailmohamed
7:18 AM on September 6, 2012 

soopar

Reply akram raza
12:52 AM on September 1, 2012 

[Ifthicar]

Assalamu Alaikum,

dear fiend even me help  for that

akram


Reply akram raza
12:49 AM on September 1, 2012 

mashaa allah!

I want to build up the education & knowlege   amoung  our UMMATH .  

 


Reply Ifthicar
1:05 PM on July 23, 2012 

Assalamu Alaikum,

I wwant to spread Islam all over the world.

Reply aisha
3:21 PM on March 5, 2012 

Masha Allah.

what a beautiful website I love it.

Reply Shahbaz Baig
1:01 PM on October 4, 2011 

impressive work i found here

Reply Nawaz Jaleel
5:27 PM on August 26, 2011 

Masha allah, there are many Qaseedas which we can teach our children, Let's encourage our new generation to focus on it. Realy very nice keep going.

Reply ghouse rahman
9:00 AM on August 22, 2011 

masha allah very nice and interesting site

Reply Mohamed Ismail
8:51 AM on August 14, 2011 

Its a very nice site, good work keep going!

Reply mohamed fahath
12:12 AM on May 28, 2011 

alhamtu lilah

 

Reply Aslam MARECAR
12:36 AM on March 31, 2011 

It's a very nice website. I have opened a tamil speech (bayan) website please visit at www.admcuae.tk/

Jazakumullah Khair

Assalamou aleikoum

Reply Aslam MARECAR
12:34 AM on March 31, 2011 

It's a very nice website. I have opened a t website please visit

Reply Zarena
8:22 PM on March 28, 2011 

I am so blessed to hit this website.  The best with A. R. Rahman

Reply Fathima Ibrahim
8:21 PM on October 21, 2010 

MASHA ALLAH good site keep it up by listening this kind of naats can gv us SAKINAH INSHA ALLAH 

Reply Strange Shahn
2:45 PM on June 27, 2010 

MashaAllah.. Nice site.. if u need any help related to website security and protection feel free to ask me..

Reply asif attari
7:07 AM on April 29, 2010 

mashallah.. very good work keep going on.. 

Reply Fatima Rajapakse
11:18 AM on April 13, 2010 

Beautiful!!!

Reply razaqadiri
3:23 AM on April 6, 2010 

Masha Allah!!!

one of my interesting site,i always come across this site:)

im expecting more qaseedas from you both sisters:)


     "May allah bless both along with the safaa'th of our beloved prophet muhamed (sallahalahi wasallam)"


keep on uploading:)

Razaqadiri:)

Reply Abdul Rahuman
1:48 PM on March 31, 2010 

Masha Allah Nice